To content (skip navigation)

Privacy Policy

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

w Studio Edukacji Waldemar Jednoróg w Konine

ZATWIERDZAM

....................................................

(data i podpis Administratora Danych)

 

 

I....... POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEKLARACJA I ZASTOSOWANIE

DEFINICJE

ZASADY OCHRONY DANYCH

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

II...... OPIS ZDARZEŃ NARUSZAJĄCYCH OCHRONĘ DANYCH

III.... PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABEZPIECZAJĄCE PRZED NARUSZENIEM OCHRONY DANYCH

IV.... POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA OCHRONY DANYCH

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

V..... DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

VI.... PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

POROZUMIENIA I KONTAKTY ZE STRONAMI ZEWNĘTRZNYMI

VII... GRUPY INFORMACJI PODLEGAJĄCE OCHRONIE I REJESTR CZYNNOŚCI

VIII. BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE

ETAP NABORU PRACOWNIKA I WSPÓŁPRACOWNIKA

EWIDENCJA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH

ZATRUDNIENIE / WSPÓŁPRACA

ZAKOŃCZENIE ZATRUDNIENIA / WSPÓŁPRACY

ZASADY PRZYZNAWANIA DOSTĘPU

IX.... BEZPIECZENSTWO TELEINFORMATYCZNE

AUTORYZACJA I DOPUSZCZALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

METODY I ŚRODKI UWIERZYTELNIENIA ORAZ PROCEDURY ZWIĄZANE Z ICH ZARZĄDZANIEM I UŻYTKOWANIEM

X..... POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XI.... SPIS ZAŁĄCZNIKÓW


 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

DEKLARACJA I ZASTOSOWANIE

 1. Celem niniejszej Polityki bezpieczeństwa danych osobowych) jest wypełnienie założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej też zwane RODO). 
  1. Stanowi ona zbiór wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych u Administratora danych osobowych, którym jest STUDIO EDUKACJI Waldemar Jednoróg, ul. Północna 10, 62-510 Konin, tel. kom. 606 433 170, waldemar.jednorog@gmail.com, reprezentowane przez Waldemara Jednoroga (dalej jako ADO).
 2. Zasady, działania, kompetencje i zakresy odpowiedzialności opisane w niniejszej Polityce Ochrony Danych Osobowych (dalej Polityka), obowiązują wszystkich pracowników i współpracowników ADO.
 3. Procedury i dokumenty związane z Polityką będą weryfikowane i dostosowywane w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Przeglądy dokumentacji odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
 4. Polityka określa środki techniczne i organizacyjne zastosowane przez ADO dla zapewnienia ochrony danych oraz tryb postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczenia danych w systemie informatycznym lub w kartotekach papierowych, albo w sytuacji podejrzenia o takim naruszeniu.
 5. Polityka została opracowana z uwzględnieniem metod i środków ochrony danych, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana. Za priorytet uznano zagwarantowanie zgromadzonym danym osobowym, przez cały okres ich przetwarzania właściwej ochrony wraz z zachowaniem ich integralności i rozliczalności, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
 6. Zakres obowiązywania dokumentu. 

1)    Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkich pracowników, współpracowników, a także kontrahentów ADO.

2)    Każdy z pracowników i współpracowników ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszej Polityki. 

3)    Polityka dotyczy wyposażenia, systemów, urządzeń przetwarzających informacje w formie elektronicznej, papierowej lub jakiejkolwiek innej. 

4)    Nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Polityce może skutkować sankcjami w pełnym zakresie dopuszczonym przez stosunek pracy oraz obowiązujące przepisy prawa.

5)    W celu skutecznego zapoznania pracowników i współpracowników z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce wprowadza się zestaw reguł stanowiący wyciąg najistotniejszych zapisów zawartych w Polityce. Zasady użytkowania zasobów komputerowych i sieci komunikacyjnych opisane są w załączniku nr 1 do niniejszej Polityki.

Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest ADO. Sprawozdanie z monitorowania zgodności przetwarzania danych z przepisami zawiera załącznik nr 9.

 

 

 

§ 2

DEFINICJE

Administrator danych - „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowychAdministratorem jest STUDIO EDUKACJI Waldemar Jednoróg (dalej jako ADO).

Administrator Systemu Informatycznego (ASI) – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za nadzór nad systemami informatycznymi wykorzystywanymi u Administratora Danych. 

Bezpieczeństwo informacji – zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji; dodatkowo mogą być brane pod uwagę inne własności, takie jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność;

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; 

Dane szczególne oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej;

Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

Hasło – rozumie się przez to ciąg znaków alfanumerycznych, znany jedynie użytkownikowi;

Identyfikator – rozumie się przez to, ciąg znaków literowych, jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym;

Incydent ochrony danych osobowych – zdarzenie albo seria niepożądanych lub niespodziewanych zdarzeń ochrony danych osobowych stwarzających znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia działań biznesowych i zagrożenia ochrony danych osobowych;

Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

Obszar przetwarzania danych – rozumie się przez to budynki i pomieszczenia określone przez administratora danych, tworzące obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe i inne informacje prawem chronione; obszar przetwarzania danych opisany jest w załączniku nr 3 do niniejszej Polityki;

Odbiorca danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią; organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

Osoba, podmiot danych - oznacza osobę, której dane dotyczą;

Podmiot przetwarzający - oznacza organizację lub osobę, której ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT,)

Polityka oznacza niniejszą politykę ochrony danych osobowych;

Postępowanie z ryzykiem – proces planowania i wdrażania działań wpływających na ryzyko;

Poufność danych – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom;

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

Raport – rozumie się przez to przygotowanie przez system informatyczny zestawienia zakresu i treści przetwarzanych danych;

RCPDO lub rejestr oznacza rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;

RODO oznacza rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz.urz. UE l 119, s. 1).

Ryzyko – niepewność osiągnięcia zamierzonych celów;

Serwisant – rozumie się przez to firmę lub pracownika firmy zajmującej się sprzedażą, instalacją, naprawą i konserwacją sprzętu komputerowego;

System informatyczny administratora danych – rozumie się przez to sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane eksploatowane w zespole współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych; w systemie tym pracuje co najmniej jeden komputer centralny i system ten tworzy sieć teleinformatyczną administratora danych;

Szacowanie ryzyka – proces identyfikowania, analizowania i oceniania ryzyka;

Teletransmisja – rozumie się przez to przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej;

Uwierzytelnienie – rozumie się przez to działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu;

Użytkownik – rozumie się przez to osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych, której nadano identyfikator i przyznano hasło;

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

§ 3

ZASADY OCHRONY DANYCH

System zarządzania ochroną danych osobowych zgodny z wymaganiami niniejszej Polityki działa z poszanowaniem następujących zasad:

1)      w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

2)      rzetelnie i uczciwie (rzetelność); 

3)      w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

4)      w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

5)      nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

6)      z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

7)      nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

8)      zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§ 4

 1. W celu zwiększenia efektywności ochrony danych osobowych dokonano połączenia różnych zabezpieczeń w sposób umożliwiający stworzenie kilku warstw ochronnych. Jest ona realizowana poprzez: zabezpieczenia fizyczne, zabezpieczenia logiczne, procedury organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz przez użytkowników.
 2. Zastosowane zabezpieczenia mają służyć osiągnięciu poniższych celów i zapewnić: 

1)    rozliczalność – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi;

2)    integralność – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;

3)    poufność – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom;

4)    integralność systemu – rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej jak i przypadkowej. 

5)    dostępność – gwarantuje, że osoby, które są upoważnione i którym informacje są potrzebne, mają do nich dostęp w odpowiednim miejscu i czasie.

6)    uwierzytelnienie - uwiarygodnienie swojej tożsamości wzgl­ędem systemu teleinformatycznego;

7)    autentyczność - właściwość zapewniająca, że tożsamość podmiotu lub procesu jest taka, jak deklarowana;

 1. Cele i strategie bezpieczeństwa:

1)    zgodność z prawem,

2)    ochrona zasobów informacyjnych i innych aktywów,

3)    uzyskanie i utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa zasobów, rozumiane jako zapewnienie poufności, integralności i dostępności zasobów oraz zapewnienie rozliczalności podejmowanych działań,

4)    zapewnienie ciągłości działania procesów i właściwej reakcji na incydenty,

5)    zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych wśród pracowników i współpracowników poprzez zapewnienie odpowiednich szkoleń. 

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. ADO zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez ADO.
 2. ADO przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. 
 3. Za bezpieczeństwo danych osobowych u ADO odpowiedzialni są wszyscy pracownicy. W szczególności odpowiadają oni za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wynikających z niniejszej Polityki oraz zgłaszanie incydentów i naruszeń, a także wykonywanie zaleceń IOD.
 4. We wszystkich umowach, które mogą dotyczyć przetwarzania danych u ADO, należy uwzględnić zapisy zobowiązujące drugą stronę do przestrzegania art. 28 RODO oraz obowiązujących przepisów krajowych.
 5. Za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych i za codzienną ochronę danych odpowiedzialni są upoważnieni użytkownicy.

§ 6

Realizację zamierzeń określonych w § 3 powinny zagwarantować następujące założenia:

1)      Wdrożenie procedur określających postępowanie osób dopuszczonych do   przetwarzania informacji oraz ich odpowiedzialność za ochronę danych.

2)      Przeszkolenie użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych.

3)      Przypisanie użytkownikom określonych atrybutów pozwalających na ich identyfikację (hasła, identyfikatory).

4)      Podejmowanie niezbędnych działań w celu likwidacji słabych ogniw w systemie zabezpieczeń.

5)      Okresowe sprawdzanie przestrzegania przez użytkowników wdrożonych metod postępowania przy przetwarzaniu danych.

6)      Opracowanie procedur odtwarzania systemu w przypadku wystąpienia awarii.

7)      Okresowe aktualizowanie Polityki.

8)      Identyfikacja zagrożeń i analiza ryzyka.

II. OPIS ZDARZEŃ NARUSZAJĄCYCH OCHRONĘ DANYCH

§ 7

Podział zagrożeń:

1)    zagrożenia losowe zewnętrzne (np. klęski żywiołowe, przerwy w zasilaniu), ich występowanie może prowadzić do utraty integralności danych, ich zniszczenia i uszkodzenia infrastruktury technicznej systemu, ciągłość systemu zostaje zakłócona, nie dochodzi do naruszenia poufności danych.

2)    zagrożenia losowe wewnętrzne (np. niezamierzone pomyłki operatorów, administratora, awarie sprzętowe, błędy oprogramowania), może dojść do zniszczenia danych, może zostać zakłócona ciągłość pracy systemu, może nastąpić naruszenie poufności danych.

3)    zagrożenia zamierzone, świadome i celowe - najpoważniejsze zagrożenia, naruszenia poufności danych, (zazwyczaj nie następuje uszkodzenie infrastruktury technicznej i zakłócenie ciągłości pracy), zagrożenia te możemy podzielić na: nieuprawniony dostęp do systemu z zewnątrz (włamanie do systemu), nieuprawniony dostęp do systemu z jego wnętrza, nieuprawniony przekaz danych, pogorszenie jakości sprzętu i oprogramowania, bezpośrednie zagrożenie materialnych składników systemu.

§ 8

Przypadki zakwalifikowane jako naruszenie lub uzasadnione podejrzenie naruszenia zabezpieczenia systemu informatycznego, w którym przetwarzane są informacje to głównie:

1)      sytuacje losowe lub nieprzewidziane oddziaływanie czynników zewnętrznych na zasoby systemu jak np.: wybuch gazu, pożar, zalanie pomieszczeń, katastrofa budowlana, napad, działania terrorystyczne, niepożądana ingerencja ekipy remontowej itp.,

2)      niewłaściwe parametry środowiska, jak np. nadmierna wilgotność lub wysoka temperatura, oddziaływanie pola elektromagnetycznego, wstrząsy,

3)      awaria sprzętu lub oprogramowania, które wyraźnie wskazują na umyślne działanie w kierunku naruszenia ochrony danych lub wręcz sabotaż, a także niewłaściwe działanie serwisu, a w tym sam fakt pozostawienia serwisantów bez nadzoru,

4)      pojawienie się odpowiedniego komunikatu alarmowego od tej części systemu, która zapewnia ochronę zasobów lub inny komunikat o podobnym znaczeniu,

5)      jakość danych w systemie lub inne odstępstwo od stanu oczekiwanego wskazujące na zakłócenia systemu lub inną nadzwyczajną i niepożądaną modyfikację w systemie,

6)      nastąpiło naruszenie lub próba naruszenia integralności systemu lub bazy danych,

7)      stwierdzono próbę lub modyfikację danych lub zmianę w strukturze danych bez odpowiedniego upoważnienia (autoryzacji),

8)      nastąpiła niedopuszczalna manipulacja danymi osobowymi w systemie,

9)      ujawniono osobom nieupoważnionym dane osobowe lub objęte tajemnicą procedury ochrony przetwarzania albo inne strzeżone elementy systemu zabezpieczeń,

10)    praca w systemie lub jego sieci komputerowej wykazuje nieprzypadkowe odstępstwa od założonego rytmu pracy wskazujące na przełamanie lub zaniechanie ochrony informacji - np. praca przy komputerze lub w sieci osoby, która nie jest formalnie dopuszczona do jego obsługi, sygnał o uporczywym nieautoryzowanym logowaniu, itp.,

11)    ujawniono istnienie nieautoryzowanych kont dostępu do danych lub tzw. "bocznej furtki", itp.,

12)    podmieniono lub zniszczono nośniki z danymi bez odpowiedniego upoważnienia lub w sposób niedozwolony skasowano lub skopiowano dane,

13)    rażąco naruszono dyscyplinę pracy w zakresie przestrzegania procedur ochrony danych osobowych (nie wylogowanie się przed opuszczeniem stanowiska pracy, pozostawienie danych w drukarce, na ksero, nie zamknięcie pomieszczenia z komputerem, nie wykonanie w określonym terminie kopii bezpieczeństwa, prace na informacjach służbowych w celach prywatnych, itp.).

§ 9

Za naruszenie ochrony danych uważa się również stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia miejsc przechowywania informacji (otwarte szafy, biurka, regały, urządzenia archiwalne i inne) na nośnikach tradycyjnych tj. na papierze (wydrukach), kliszy, folii, zdjęciach, płytach CD w formie niezabezpieczonej itp.

Instrukcja postępowania  w przypadku naruszenia ochrony danych  stanowi załącznik nr  do niniejszej Polityki.

 

 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABEZPIECZAJĄCE PRZED NARUSZENIEM OCHRONY DANYCH

§ 10

1.    Każdy użytkownik – przed dopuszczeniem do przetwarzania danych osobowych podlega przeszkoleniu z przepisów w tym zakresie oraz wynikających z nich zadań i obowiązków.

2.    Wszyscy użytkownicy podlegają okresowym szkoleniom.

3.    Za organizację szkoleń odpowiedzialny jest ADO.

§ 11

 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych zastosowano następujące środki organizacyjne

1)    Dostęp do danych osobowych mogą mieć tylko i wyłącznie użytkownicy posiadający pisemne, imienne upoważnienia nadane przez Administratora Danych.

2)    Każdy z pracowników powinien zachować szczególną ostrożność przy przenoszeniu wszelkich nośników z danymi.

3)    Należy chronić dane przed wszelkim dostępem do nich osób nieuprawnionych.

4)    Pomieszczenia w których są przetwarzane dane osobowe muszą być zamykane na klucz.

5)    Dostęp do kluczy posiadają tylko upoważnieni pracownicy. 

6)    Dostęp do pomieszczeń możliwy jest tylko i wyłącznie w godzinach pracy. W wypadku gdy jest wymagany poza godzinami pracy – możliwy jest tylko na podstawie zezwolenia Administratora Danych lub IOD.

7)    Dostęp do pomieszczeń w których są przetwarzane dane osobowe mogą mieć tylko upoważnieni pracownicy.

8)    W przypadku pomieszczeń do których dostęp mają również osoby nieupoważnione, mogą przebywać w tych pomieszczeniach tylko w obecności osób upoważnionych i tylko w czasie wymaganym na wykonanie niezbędnych czynności.

9)    Szafy w których przechowywane są dane powinny być zamykane na klucz.

10)  Klucze do tych szaf posiadają tylko upoważnieni pracownicy.

11)  Szafy z danymi powinny być otwarte tylko na czas potrzebny na dostęp do danych 
a następnie powinny być zamykane.

12)  Dane w formie papierowej mogą znajdować się na biurkach tylko na czas niezbędny na dokonanie czynności służbowych a następnie muszą być chowane do szaf.

 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych i informacji zastosowano następujące środki techniczne:

1)    Dostęp do komputerów na których są przetwarzane dane mają tylko upoważnieni pracownicy.

2)    Monitory komputerów na których przetwarzane są dane są tak ustawione aby osoby nieupoważnione nie miały wglądu w dane.

3)    Po zakończeniu pracy komputery przenośne (np. typu notebook) zawierające dane osobowe powinny być zabezpieczone w zamykanych na klucz szafach.

4)    W wypadku potrzeby wyniesienia komputera przenośnego (np. typu notebook) zawierającego dane osobowe, lub inne informacje chronione, komputer taki musi być odpowiednio dodatkowo zabezpieczony, a dane zaszyfrowane.

5)    Nie należy udostępniać osobom nieupoważnionym tych komputerów.

6)    W przypadku potrzeby przeniesienia danych osobowych pomiędzy komputerami należy dokonać tego z zachowaniem szczególnej ostrożności.

7)    Nośniki użyte do tego należy wyczyścić (skasować nieodwracalnie) aby nie zostały na nich dane osobowe.

8)    W wypadku niemożliwości skasowania danych z nośnika (płyta CD-ROM) należy taką płytę zniszczyć fizycznie.

9)    W przypadku wykorzystania do przenoszenia dysków, dane należy kasować z tych dysków.

10)  Niezabezpieczonych danych osobowych nie należy przesyłać drogą elektroniczną.

11)  Sieć komputerowa powinna być zabezpieczona przed wszelkim dostępem z zewnątrz. 

12)  Błędne lub nieaktualne wydruki i wersje papierowe zawierające dane osobowe lub inne informacje chronione niszczone są za pomocą niszczarki lub w inny mechaniczny sposób uniemożliwiający powtórne ich odtworzenie.

IV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA OCHRONY DANYCH

§ 12

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Działania korygujące podejmowane są w przypadku wykrycia niezgodności w działalności, bądź nieprawidłowego działania procesu. 

Przesłanką do podjęcia działań korygujących mogą być wyniki kontroli, audytów, zgłoszenia niezgodności, zdarzenia i incydenty związane z ochroną danych osobowych, zapisy, wyniki badania zadowolenia klientów, analiza reklamacji klientów. 

Działania zapobiegawcze mają na celu zapobiec wystąpieniu potencjalnych niezgodności. 

§ 13

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

ADO stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia – Instrukcja postępowania w przypadku naruszenia danych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.

V. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

§ 14

 1. Przetwarzanie, w tym udostępnianie danych osobowych jest prawnie dopuszczalne, jeżeli jest niezbędne dla zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 2. W przypadku udostępnienia danych osobowych w celach innych niż włączenie do rejestru, administrator danych udostępnia posiadane informacje osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
 3. Dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.
 4. Podmiot występujący o udostępnienie informacji powinien wskazać podstawę prawną upoważniającą go do otrzymania tych danych albo uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia. Tylko w takiej sytuacji można dokonać oceny, czy w określonym przypadku udostępnienie danych jest prawnie dopuszczalne i czy nie będzie ono stanowić naruszenia zasad ochrony informacji.
 5. Przetwarzanie, w tym udostępnianie danych osobowych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz następuje w celu badań naukowych, dydaktycznych, historycznych oraz statystycznych.
 6. Udostępnienie danych może nastąpić jedynie za zgodą Administratora danych i powinno być odpowiednio udokumentowane.
 • § 15

VI. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jej danych osobowych, a w szczególności prawo do:

1)      uzyskania wyczerpującej informacji, czy jej dane osobowe są przetwarzane oraz do otrzymania informacji o pełnej nazwie i adresie siedziby Administratora Danych;

2)      uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych;

3)      uzyskania informacji, od kiedy są przetwarzane jej dane osobowe, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

4)      uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane osobowe jej dotyczące;

5)      uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych osobowych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane osobowe są udostępniane;

6)      żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7)      Klauzule informacyjne, sposoby informowania i komunikacji oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą opisane są załączniku nr 3 do niniejszej Polityki.

§ 16

POROZUMIENIA I KONTAKTY ZE STRONAMI ZEWNĘTRZNYMI.

 1. Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, wiążąc podmiot przetwarzający i administratora, określając przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora.
 3. W przypadku zawierania umów z firmami zewn­ętrznymi mającymi wpływ na funkcjonowanie kluczowych elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zalecane jest zawarcie umowy powierzenia. 

ADO przyjął wymagania co do umowy powierzenia przetwarzania danych zawarte w Zasadach powierzenia danych osobowych, stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej Polityki. Załącznik nr 10 stanowi wzór umowy powierzenia.

VII. GRUPY INFORMACJI PODLEGAJĄCE OCHRONIE I REJESTR CZYNNOŚCI

§ 17

 1. Grupa informacji dotycząca działalności: 

1)      dane osobowe uczniów i ich rodziców.

2)      dane osobowe osób korzystających z oferty turystycznej firmy oraz ich opiekunów.

3)      dane osobowe absolwentów szkoły 

 1. Grupa informacji dotycząca pracowników: 

1)    prywatne dane osobowe pracowników, 

2)    dane osobowe rodzin pracowników, 

3)    dane osoby - kandydata do zatrudniania, 

4)    informacje dot. obsługi kadrowo-płacowej pracownika (wynagrodzenia, ewidencja czasu pracy, informacja o urlopach) .

 1. Grupa informacji dotycząca infrastruktury fizycznej i teleinformatycznej: 

1)    dane o zabezpieczeniach systemu informatycznego, 

2)    dane o zabezpieczeniach infrastruktury fizycznej,

3)    informacje dotyczące systemów zarządzania

4)    dokumentacja techniczna infrastruktury. 

 1. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (RCPDO) stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności
 2. W Rejestrze, dla każdej czynności przetwarzania danych, którą ADO uznał za odrębną odnotowuje co najmniej: (1) nazwę czynności, (2) cel przetwarzania, (3) opis kategorii osób i opis kategorii danych, (5) podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu ADO, jeśli podstawą jest uzasadniony interes, (6) Ź, (7) opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających), (8) informację o przekazaniu poza EU/EOG; (9) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.
 3. Inspektor ochrony danych monitoruje prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. Wzór Rejestru czynności przetwarzania stanowi załącznik nr 5- do niniejszej Polityki. 

VIII. BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE

§ 18

ETAP NABORU PRACOWNIKA I WSPÓŁPRACOWNIKA

 1. Do przetwarzania danych osobowych i do dostępu do innych informacji chronionych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. Administrator danych może wydać pełnomocnictwo do nadawania upoważnień.
 2. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Polityki. Upoważnienia rejestruje się w ewidencji upoważnień, stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej Polityki.
 3. Zakres upoważnienia może również być określony w umowie o pracę lub współpracę.
 4. Osoba upoważniona zobowiązana jest podpisać oświadczenie lub umowę, która określa odpowiedzialność w zakresie ochrony danych osobowych. 
 5. Osoby upoważnione do przeprowadzania działań związanych z naborem powinny zwrócić szczególną uwagę na zasady ochrony danych wymienione w § 3 niniejszej Polityki, a także aktualnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.
 6. Ewidencja osób upoważnionych zawiera:

1)    imię i nazwisko użytkownika,

2)    datę nadania i ustania upoważnienia

3)    zakres upoważnienia

4)    identyfikator użytkownika

 1. Ewidencja użytkowników może być prowadzona w systemie informatycznym.
 2. Zmiany dotyczące użytkownika, takie jak:

1)    zmiana imienia lub nazwiska,

2)    zmiana zakresu upoważnienia,

podlegają niezwłocznemu odnotowaniu w ewidencji.

 1. Zmiany dotyczące użytkownika, takie jak:

1)    rozwiązanie umowy,

2)    utrata upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

3)    zmiana zakresu obowiązków służbowych skutkująca ustaniem upoważnienia, powodują wyrejestrowanie użytkownika przez Administratora Aplikacji oraz ASI w trybie natychmiastowym z ewidencji, zablokowanie identyfikatora oraz unieważnienie hasła tego użytkownika.

 1. Osoba odpowiedzialna za sprawy kadrowe, bezpośredni przełożony Użytkownika, odpowiadają za natychmiastowe zgłoszenie do ASI użytkowników, którzy utracili uprawnienia do dostępu do danych osobowych, celem zablokowania im dostępu do systemu informatycznego poprzez zablokowanie identyfikatora i wyrejestrowanie z ewidencji osób upoważnionych.
 2. Identyfikator, który utracił ważność nie może być ponownie przydzielony innemu użytkownikowi.

§ 19

ZATRUDNIENIE / WSPÓŁPRACA

 1. Pracownicy, współpracownicy, wykonawcy i podwykonawcy powinni być świadomi swoich obowiązków i odpowiedzialności prawnej oraz zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji. W tym celu należy zapewnić wszystkim zatrudnionym właściwy poziom świadomości poprzez kształcenie i szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa. Dokumentują to: 

-    lista obecności ze szkoleń,

-    oświadczenia pracowników,

-    umowy o poufności 

-    posiadane zaświadczenia, dyplomy lub certyfikaty.

 1. W przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych jest uruchomiana odpowiednia procedura postępowania dyscyplinarnego, która powinna być poprzedzona potwierdzeniem naruszenia zasad ochrony danych osobowych i zgromadzeniem materiału dowodowego. 
 2. Postępowanie dyscyplinarne powinno uwzględniać: rodzaj i wagę naruszenia zasad ochrony danych osobowych, wpływ na procesy biznesowe, przypadek incydentalny czy jest to kolejne naruszenie oraz jakość odbytego przeszkolenia.
 3. W przypadku pracy mobilnej i na odległość z wykorzystaniem urządzeń przenośnych zastosowano odpowiednie, dodatkowe środki bezpieczeństwa.
 4. Przekazywanie sprzętu i urządzeń służących do przetwarzania danych odbywa się na podstawie protokołów przekazania sprzętu.

§ 20

ZAKOŃCZENIE ZATRUDNIENIA / WSPÓŁPRACY

 1. Zakończenie zatrudnienia lub zmiana stanowiska pracy wewnątrz organizacji powinny odbywać się w sposób zorganizowany.
 2. Odchodzenie z organizacji lub zmiana stanowiska pracy wiąże się ze zwrotem posiadanego przez pracownika sprzętu i odebraniem lub zmianą praw dostępu.
 3. Odebranie lub ograniczenie praw dostępu jest poprzedzone analizą ryzyka uwzględniającą następujące uwarunkowania:

1)    ustalenie inicjatora (pracownik, wykonawca czy kierownictwo ADO) i przyczyn zakończenia lub zmiany zatrudnienia;

2)    aktualny zakres czynności pracownika, wykonawcy lub podwykonawcy;

3)    wartość aktualnie dostępnych aktywów. 

§ 21

ZASADY PRZYZNAWANIA DOSTĘPU

 1. Przyznawanie zakresu uprawnień powinno być w ścisłym związku z zakresem obowiązków danego pracownika. 
 2. Zarządzanie dostępem na etapie nadawania, zmiany i cofania praw dostępu pracowników w obszarze przetwarzania danych oraz do systemów teleinformatycznych powinno się odbywać na wniosek bezpośredniego przełożonego Użytkownika.
 3. W zarządzaniu dostępem obowiązuje zasada, że dostęp użytkownika powinien opierać się na spełnieniu zasady rozliczalności oraz zasady niezaprzeczalności. W przypadku systemów informatycznych obowiązują następujące wymagania: 

1)    wymóg jednoznacznej identyfikacji pracownika - tj. w systemach informatycznych każdy użytkownik pracuje wyłącznie na swoim indywidualnym koncie, nie są stosowane konta anonimowe lub współdzielone poza wyjątkami, gdzie z przyczyn technicznych nie ma innej możliwości, 

2)    wymóg uwierzytelnienia pracownika przy korzystaniu z systemu informatycznego, 

3)    autoryzacji przyznania praw dostępu do systemów informatycznych.

4)    zasady przywilejów, wiedzy i usług koniecznych.

 

 

IX. BEZPIECZENSTWO TELEINFORMATYCZNE

§ 22

AUTORYZACJA I DOPUSZCZALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW.

 1. Przy ochronie zasobów kluczowe jest stosowanie podstawowej zasady bezpieczeństwa, że nie jest dozwolone wykorzystywanie zasobów w sposób inny niż jawnie dozwolony.
 2. Do wykonywania obowiązków służbowych związanych z przetwarzaniem informacji dozwolone jest używanie systemów, urządzeń i oprogramowania dopuszczonych do użytku zgodnie z wymogami Polityki 
 3. Pracownicy są uprawnieni do korzystania z zasobów teleinformatycznych niezbędnych do wykonywania ich obowiązków. 
 4. Zakazane jest użytkowanie na terenie obszaru przetwarzania danych lub przy wykonywaniu obowiązków służbowych poza obszarem przetwarzania danych innych niż dopuszczone urządzeń, systemów i oprogramowania bez zgody Administratora Systemu Informatycznego (ASI).
 5. Zakazane jest bez zgody ASI: 

a)    użytkowanie urządzeń skutkujących połączeniem systemów Administratora danych z sieciami teleinformatycznymi innych podmiotów, w tym publicznymi sieciami teleinformatycznymi, 

b)    użytkowanie urządzeń lub oprogramowania mających na celu zakłócenie działania innych systemów, urządzeń lub oprogramowania, 

c)    użytkowanie urządzeń lub oprogramowania do testowania bezpieczeństwa lub wykrywania podatności, 

d)    użytkowanie urządzeń lub oprogramowania mogących naruszyć bezpieczeństwo innych systemów lub urządzeń, 

e)    wprowadzanie zmian konfiguracji urządzeń, systemów lub oprogramowania.

 1. Zakazane jest bez zgody Administratora wykorzystywanie urządzeń do niejawnego przekazywania lub rejestracji danych dotyczących informacji chronionych, w tym głosu i obrazu, tj.: magnetofonów, dyktafonów, aparatów fotograficznych, kamer, telefonów komórkowych z opcją rejestrowania dźwięku i obrazu, rejestratorów ruchu sieciowego, rejestratorów pracy klawiatur itp.
 2. Powyższy zakaz nie dotyczy sytuacji, gdy rejestrowane są dane pochodzące z systemu testowego, a działania pracownika nie prowadzą, i w sposób oczywisty nie mogą prowadzić, do odczytywania jakichkolwiek poufnych informacji, do których pracownik nie ma dostępu.
 3. Wykorzystanie należących do Administratora danych urządzeń, systemów i oprogramowania oraz innych zasobów do prywatnych celów pracowników jest dozwolone jedynie na uzasadniony wniosek pracownika i za zgodą Administratora.
 4. Zasoby Administratora danych powinny być przechowywane w taki sposób, aby zapobiec możliwości ich kradzieży lub uszkodzenia przez osoby postronne oraz przypadkowe uszkodzenia przez osoby lub czynniki środowiskowe.
 5. Wynoszenie aktywów (zasobów i informacji) poza obszar przetwarzania danych możliwe jest za zgodą ADO.
 6. Zakazane jest przesyłanie informacji podlegających ochronie na prywatne adresy poczty elektronicznej oraz prowadzenie korespondencji służbowej z wykorzystaniem prywatnego adresu e-mail użytkownika.
 7. Zakazane jest używanie prywatnych nośników zewnętrznych (np. typu pendrive) i tworzenie nieautoryzowanych kopii z baz danych. 
 8. Pracownicy zobowiązani są stosować zasadę czystego biurka i ekranu - wszystkie dokumenty i materiały powinny być po zakończeniu pracy chowane w przeznaczonych do tego szafkach, szufladach itp. W przypadku braku dostatecznej ilości dost­ępnego miejsca dokumenty i materiały powinny być pozostawiane na biurku uporządkowane. 
 9. Pracownicy są zobowiązani do ochrony zasobów b­ędących własnością innych podmiotów, a powierzonych lub oddanych do dyspozycji Administratorowi danych lub udostępnionych pracownikom na czas wykonywania przez nich czynności służbowych w takim samym stopniu jak w przypadku zasobów będących własnością Administratora danych.
 10. Procedury i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa teleinformatycznego opracowuje .

§ 23

METODY I ŚRODKI UWIERZYTELNIENIA ORAZ PROCEDURY ZWIĄZANE Z ICH ZARZĄDZANIEM I UŻYTKOWANIEM

 1. Identyfikator

1)    Identyfikator nadaje Administrator Sytemu Informatycznego .

2)    Identyfikator użytkownika, który utracił uprawnienia do przetwarzania danych, nie może być przydzielony innej osobie.

 1. Hasło użytkownika

1)    Hasło powinno składać się z unikalnego zestawu co najmniej ośmiu znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło nie może być identyczne z identyfikatorem użytkownika ani jego imieniem lub nazwiskiem.

2)    Użytkownicy powinni stosować hasła, które:

a)      są łatwe do zapamiętania, a trudne do odgadnięcia,

b)      nie są oparte na prostych skojarzeniach, łatwych do odgadnięcia lub wywnioskowania z informacji dotyczących właściciela konta (np. imię, nazwisko, numer telefonu, data urodzenia itp.),

c)      zawierają przynajmniej jedną dużą literę, jedną małą literę, jedną cyfrę lub znak specjalny.

 1. Hasła powinny być często zmieniane, na przykład co 1 rok ; ASI może, w uzasadnionych sytuacjach polecić dokonanie zmiany hasła przez użytkownika np. po każdym incydencie lub podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa.
 2. Należy unikać ponownego lub cyklicznego używania starych haseł.
 3. Zabrania się użytkownikom systemu udostępniania swojego identyfikatora i hasła innym osobom oraz korzystania przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 
  z identyfikatora lub hasła innego użytkownika.
 4. Pracownicy są odpowiedzialni za zachowanie w poufności swoich haseł.
 5. Użytkownik nie powinien przechowywać haseł w widocznych miejscach, nie powinien umieszczać haseł w żadnych automatycznych procesach logowania (skryptach, makrach lub pod klawiszami funkcyjnymi).
 6. Użytkownik wprowadza swoje hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom jego poznanie.
 7. W sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że hasło mogła poznać osoba nieuprawniona, użytkownik natychmiast dokonuje zmiany hasła.
 8. Hasła użytkownika utrzymuje się w tajemnicy również po upływie ich ważności.
 9. Administrator Systemu Informatycznego oraz Specjalista ds. odo przeprowadzają okresowe sprawdzanie, usuwanie lub blokowanie zbędnych identyfikatorów użytkowników oraz kont w systemach za które są odpowiedzialni.
 10. Hasło administratora systemu informatycznego

Hasła użytkowników uprzywilejowanych (tzn. użytkowników posiadających uprawnienia na poziomie administratorów systemów informatycznych) są zabezpieczone u Administratora danych na wypadek sytuacji awaryjnych, szczególnie w przypadku nieobecności administratora systemu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

 1. Do stosowania zasad określonych przez dokumenty Polityki zobowiązani są wszyscy pracownicy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i inne osoby mające dostęp do informacji podlegającej ochronie.
 2. Z treścią niniejszego dokumentu powinni zapoznać się wszyscy pracownicy i inne osoby mające dostęp do informacji przetwarzanej u ADO, przed przystąpieniem do przetwarzania danych.
 3. Niniejszy dokument może być przedstawiany podmiotom i jednostkom współpracującym z którymi współpraca może skutkować możliwością dostępu do informacji chronionych.
 4. Wobec osoby, która w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie podjęła działania określonego w niniejszym dokumencie, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie z określonymi zasadami, a także gdy nie zrealizowała stosownego działania dokumentującego ten przypadek, wszczyna się postępowanie dyscyplinarne lub porządkowe.
 5. Przypadki nieuzasadnionego zaniechania obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu mogą być potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, w szczególności przez osobę, która wobec naruszenia zabezpieczenia systemu informatycznego lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie powiadomiła o tym AOD.
 6. W przypadku naruszenia postanowień Polityki pracownik, który dopuścił się takiego naruszenia lub przyczynił do niego (umyślnie lub nieumyślnie) może zostać ukarany zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy, obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a w skrajnych przypadkach pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
 7. Umyślne lub nieumyślne naruszenie postanowień Polityki lub niestosowanie się do poleceń służbowych w tym zakresie może być potraktowane jako naruszenie obowiązków pracowniczych.

§ 25

 1. Polityka jest dokumentem wewnętrznym i nie może być udostępniana osobom postronnym w żadnej formie.
 2. Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Polityki
 3. Użytkownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o tym, iż został zaznajomiony z przepisami i zasadami z zakresu ochrony danych osobowych, z niniejszą Polityką, a także zobowiązać się do ich przestrzegania.
 4. Wzór oświadczenia potwierdzającego zaznajomienie użytkownika z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz z dokumentacją obowiązującą u Administratora Danych, a także o zobowiązaniu się do ich przestrzegania, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Polityki.
 5. Oświadczenia przechowywane są w aktach osobowych.

§ 26

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, szczególnie RODO.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania postanowień zawartych w niniejszej Polityce. W wypadku odrębnych od zawartych w niniejszej Polityce uregulowań występujących w innych procedurach obowiązujących u Administratora Danych, użytkownicy mają obowiązek stosowania unormowań dalej idących, których stosowanie zapewni wyższy poziom ochrony danych osobowych. 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

w Studio Edukacji Waldemar Jednoróg w Konine

ZATWIERDZAM

....................................................

(data i podpis Administratora Danych)

 

 

I....... POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEKLARACJA I ZASTOSOWANIE

DEFINICJE

ZASADY OCHRONY DANYCH

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

II...... OPIS ZDARZEŃ NARUSZAJĄCYCH OCHRONĘ DANYCH

III.... PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABEZPIECZAJĄCE PRZED NARUSZENIEM OCHRONY DANYCH

IV.... POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA OCHRONY DANYCH

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

V..... DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

VI.... PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

POROZUMIENIA I KONTAKTY ZE STRONAMI ZEWNĘTRZNYMI

VII... GRUPY INFORMACJI PODLEGAJĄCE OCHRONIE I REJESTR CZYNNOŚCI

VIII. BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE

ETAP NABORU PRACOWNIKA I WSPÓŁPRACOWNIKA

EWIDENCJA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH

ZATRUDNIENIE / WSPÓŁPRACA

ZAKOŃCZENIE ZATRUDNIENIA / WSPÓŁPRACY

ZASADY PRZYZNAWANIA DOSTĘPU

IX.... BEZPIECZENSTWO TELEINFORMATYCZNE

AUTORYZACJA I DOPUSZCZALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

METODY I ŚRODKI UWIERZYTELNIENIA ORAZ PROCEDURY ZWIĄZANE Z ICH ZARZĄDZANIEM I UŻYTKOWANIEM

X..... POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XI.... SPIS ZAŁĄCZNIKÓW


 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

DEKLARACJA I ZASTOSOWANIE

 1. Celem niniejszej Polityki bezpieczeństwa danych osobowych) jest wypełnienie założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej też zwane RODO). 
  1. Stanowi ona zbiór wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych u Administratora danych osobowych, którym jest STUDIO EDUKACJI Waldemar Jednoróg, ul. Północna 10, 62-510 Konin, tel. kom. 606 433 170, waldemar.jednorog@gmail.com, reprezentowane przez Waldemara Jednoroga (dalej jako ADO).
 2. Zasady, działania, kompetencje i zakresy odpowiedzialności opisane w niniejszej Polityce Ochrony Danych Osobowych (dalej Polityka), obowiązują wszystkich pracowników i współpracowników ADO.
 3. Procedury i dokumenty związane z Polityką będą weryfikowane i dostosowywane w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Przeglądy dokumentacji odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
 4. Polityka określa środki techniczne i organizacyjne zastosowane przez ADO dla zapewnienia ochrony danych oraz tryb postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczenia danych w systemie informatycznym lub w kartotekach papierowych, albo w sytuacji podejrzenia o takim naruszeniu.
 5. Polityka została opracowana z uwzględnieniem metod i środków ochrony danych, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana. Za priorytet uznano zagwarantowanie zgromadzonym danym osobowym, przez cały okres ich przetwarzania właściwej ochrony wraz z zachowaniem ich integralności i rozliczalności, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
 6. Zakres obowiązywania dokumentu. 

1)    Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkich pracowników, współpracowników, a także kontrahentów ADO.

2)    Każdy z pracowników i współpracowników ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszej Polityki. 

3)    Polityka dotyczy wyposażenia, systemów, urządzeń przetwarzających informacje w formie elektronicznej, papierowej lub jakiejkolwiek innej. 

4)    Nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Polityce może skutkować sankcjami w pełnym zakresie dopuszczonym przez stosunek pracy oraz obowiązujące przepisy prawa.

5)    W celu skutecznego zapoznania pracowników i współpracowników z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce wprowadza się zestaw reguł stanowiący wyciąg najistotniejszych zapisów zawartych w Polityce. Zasady użytkowania zasobów komputerowych i sieci komunikacyjnych opisane są w załączniku nr 1 do niniejszej Polityki.

Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest ADO. Sprawozdanie z monitorowania zgodności przetwarzania danych z przepisami zawiera załącznik nr 9.

 

 

 

§ 2

DEFINICJE

Administrator danych - „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowychAdministratorem jest STUDIO EDUKACJI Waldemar Jednoróg (dalej jako ADO).

Administrator Systemu Informatycznego (ASI) – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za nadzór nad systemami informatycznymi wykorzystywanymi u Administratora Danych. 

Bezpieczeństwo informacji – zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji; dodatkowo mogą być brane pod uwagę inne własności, takie jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność;

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; 

Dane szczególne oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej;

Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

Hasło – rozumie się przez to ciąg znaków alfanumerycznych, znany jedynie użytkownikowi;

Identyfikator – rozumie się przez to, ciąg znaków literowych, jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym;

Incydent ochrony danych osobowych – zdarzenie albo seria niepożądanych lub niespodziewanych zdarzeń ochrony danych osobowych stwarzających znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia działań biznesowych i zagrożenia ochrony danych osobowych;

Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

Obszar przetwarzania danych – rozumie się przez to budynki i pomieszczenia określone przez administratora danych, tworzące obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe i inne informacje prawem chronione; obszar przetwarzania danych opisany jest w załączniku nr 3 do niniejszej Polityki;

Odbiorca danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią; organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

Osoba, podmiot danych - oznacza osobę, której dane dotyczą;

Podmiot przetwarzający - oznacza organizację lub osobę, której ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT,)

Polityka oznacza niniejszą politykę ochrony danych osobowych;

Postępowanie z ryzykiem – proces planowania i wdrażania działań wpływających na ryzyko;

Poufność danych – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom;

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

Raport – rozumie się przez to przygotowanie przez system informatyczny zestawienia zakresu i treści przetwarzanych danych;

RCPDO lub rejestr oznacza rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;

RODO oznacza rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz.urz. UE l 119, s. 1).

Ryzyko – niepewność osiągnięcia zamierzonych celów;

Serwisant – rozumie się przez to firmę lub pracownika firmy zajmującej się sprzedażą, instalacją, naprawą i konserwacją sprzętu komputerowego;

System informatyczny administratora danych – rozumie się przez to sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane eksploatowane w zespole współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych; w systemie tym pracuje co najmniej jeden komputer centralny i system ten tworzy sieć teleinformatyczną administratora danych;

Szacowanie ryzyka – proces identyfikowania, analizowania i oceniania ryzyka;

Teletransmisja – rozumie się przez to przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej;

Uwierzytelnienie – rozumie się przez to działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu;

Użytkownik – rozumie się przez to osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych, której nadano identyfikator i przyznano hasło;

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

§ 3

ZASADY OCHRONY DANYCH

System zarządzania ochroną danych osobowych zgodny z wymaganiami niniejszej Polityki działa z poszanowaniem następujących zasad:

1)      w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

2)      rzetelnie i uczciwie (rzetelność); 

3)      w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

4)      w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

5)      nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

6)      z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

7)      nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

8)      zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§ 4

 1. W celu zwiększenia efektywności ochrony danych osobowych dokonano połączenia różnych zabezpieczeń w sposób umożliwiający stworzenie kilku warstw ochronnych. Jest ona realizowana poprzez: zabezpieczenia fizyczne, zabezpieczenia logiczne, procedury organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz przez użytkowników.
 2. Zastosowane zabezpieczenia mają służyć osiągnięciu poniższych celów i zapewnić: 

1)    rozliczalność – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi;

2)    integralność – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;

3)    poufność – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom;

4)    integralność systemu – rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej jak i przypadkowej. 

5)    dostępność – gwarantuje, że osoby, które są upoważnione i którym informacje są potrzebne, mają do nich dostęp w odpowiednim miejscu i czasie.

6)    uwierzytelnienie - uwiarygodnienie swojej tożsamości wzgl­ędem systemu teleinformatycznego;

7)    autentyczność - właściwość zapewniająca, że tożsamość podmiotu lub procesu jest taka, jak deklarowana;

 1. Cele i strategie bezpieczeństwa:

1)    zgodność z prawem,

2)    ochrona zasobów informacyjnych i innych aktywów,

3)    uzyskanie i utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa zasobów, rozumiane jako zapewnienie poufności, integralności i dostępności zasobów oraz zapewnienie rozliczalności podejmowanych działań,

4)    zapewnienie ciągłości działania procesów i właściwej reakcji na incydenty,

5)    zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych wśród pracowników i współpracowników poprzez zapewnienie odpowiednich szkoleń. 

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. ADO zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez ADO.
 2. ADO przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. 
 3. Za bezpieczeństwo danych osobowych u ADO odpowiedzialni są wszyscy pracownicy. W szczególności odpowiadają oni za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wynikających z niniejszej Polityki oraz zgłaszanie incydentów i naruszeń, a także wykonywanie zaleceń IOD.
 4. We wszystkich umowach, które mogą dotyczyć przetwarzania danych u ADO, należy uwzględnić zapisy zobowiązujące drugą stronę do przestrzegania art. 28 RODO oraz obowiązujących przepisów krajowych.
 5. Za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych i za codzienną ochronę danych odpowiedzialni są upoważnieni użytkownicy.

§ 6

Realizację zamierzeń określonych w § 3 powinny zagwarantować następujące założenia:

1)      Wdrożenie procedur określających postępowanie osób dopuszczonych do   przetwarzania informacji oraz ich odpowiedzialność za ochronę danych.

2)      Przeszkolenie użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych.

3)      Przypisanie użytkownikom określonych atrybutów pozwalających na ich identyfikację (hasła, identyfikatory).

4)      Podejmowanie niezbędnych działań w celu likwidacji słabych ogniw w systemie zabezpieczeń.

5)      Okresowe sprawdzanie przestrzegania przez użytkowników wdrożonych metod postępowania przy przetwarzaniu danych.

6)      Opracowanie procedur odtwarzania systemu w przypadku wystąpienia awarii.

7)      Okresowe aktualizowanie Polityki.

8)      Identyfikacja zagrożeń i analiza ryzyka.

II. OPIS ZDARZEŃ NARUSZAJĄCYCH OCHRONĘ DANYCH

§ 7

Podział zagrożeń:

1)    zagrożenia losowe zewnętrzne (np. klęski żywiołowe, przerwy w zasilaniu), ich występowanie może prowadzić do utraty integralności danych, ich zniszczenia i uszkodzenia infrastruktury technicznej systemu, ciągłość systemu zostaje zakłócona, nie dochodzi do naruszenia poufności danych.

2)    zagrożenia losowe wewnętrzne (np. niezamierzone pomyłki operatorów, administratora, awarie sprzętowe, błędy oprogramowania), może dojść do zniszczenia danych, może zostać zakłócona ciągłość pracy systemu, może nastąpić naruszenie poufności danych.

3)    zagrożenia zamierzone, świadome i celowe - najpoważniejsze zagrożenia, naruszenia poufności danych, (zazwyczaj nie następuje uszkodzenie infrastruktury technicznej i zakłócenie ciągłości pracy), zagrożenia te możemy podzielić na: nieuprawniony dostęp do systemu z zewnątrz (włamanie do systemu), nieuprawniony dostęp do systemu z jego wnętrza, nieuprawniony przekaz danych, pogorszenie jakości sprzętu i oprogramowania, bezpośrednie zagrożenie materialnych składników systemu.

§ 8

Przypadki zakwalifikowane jako naruszenie lub uzasadnione podejrzenie naruszenia zabezpieczenia systemu informatycznego, w którym przetwarzane są informacje to głównie:

1)      sytuacje losowe lub nieprzewidziane oddziaływanie czynników zewnętrznych na zasoby systemu jak np.: wybuch gazu, pożar, zalanie pomieszczeń, katastrofa budowlana, napad, działania terrorystyczne, niepożądana ingerencja ekipy remontowej itp.,

2)      niewłaściwe parametry środowiska, jak np. nadmierna wilgotność lub wysoka temperatura, oddziaływanie pola elektromagnetycznego, wstrząsy,

3)      awaria sprzętu lub oprogramowania, które wyraźnie wskazują na umyślne działanie w kierunku naruszenia ochrony danych lub wręcz sabotaż, a także niewłaściwe działanie serwisu, a w tym sam fakt pozostawienia serwisantów bez nadzoru,

4)      pojawienie się odpowiedniego komunikatu alarmowego od tej części systemu, która zapewnia ochronę zasobów lub inny komunikat o podobnym znaczeniu,

5)      jakość danych w systemie lub inne odstępstwo od stanu oczekiwanego wskazujące na zakłócenia systemu lub inną nadzwyczajną i niepożądaną modyfikację w systemie,

6)      nastąpiło naruszenie lub próba naruszenia integralności systemu lub bazy danych,

7)      stwierdzono próbę lub modyfikację danych lub zmianę w strukturze danych bez odpowiedniego upoważnienia (autoryzacji),

8)      nastąpiła niedopuszczalna manipulacja danymi osobowymi w systemie,

9)      ujawniono osobom nieupoważnionym dane osobowe lub objęte tajemnicą procedury ochrony przetwarzania albo inne strzeżone elementy systemu zabezpieczeń,

10)    praca w systemie lub jego sieci komputerowej wykazuje nieprzypadkowe odstępstwa od założonego rytmu pracy wskazujące na przełamanie lub zaniechanie ochrony informacji - np. praca przy komputerze lub w sieci osoby, która nie jest formalnie dopuszczona do jego obsługi, sygnał o uporczywym nieautoryzowanym logowaniu, itp.,

11)    ujawniono istnienie nieautoryzowanych kont dostępu do danych lub tzw. "bocznej furtki", itp.,

12)    podmieniono lub zniszczono nośniki z danymi bez odpowiedniego upoważnienia lub w sposób niedozwolony skasowano lub skopiowano dane,

13)    rażąco naruszono dyscyplinę pracy w zakresie przestrzegania procedur ochrony danych osobowych (nie wylogowanie się przed opuszczeniem stanowiska pracy, pozostawienie danych w drukarce, na ksero, nie zamknięcie pomieszczenia z komputerem, nie wykonanie w określonym terminie kopii bezpieczeństwa, prace na informacjach służbowych w celach prywatnych, itp.).

§ 9

Za naruszenie ochrony danych uważa się również stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia miejsc przechowywania informacji (otwarte szafy, biurka, regały, urządzenia archiwalne i inne) na nośnikach tradycyjnych tj. na papierze (wydrukach), kliszy, folii, zdjęciach, płytach CD w formie niezabezpieczonej itp.

Instrukcja postępowania  w przypadku naruszenia ochrony danych  stanowi załącznik nr  do niniejszej Polityki.

 

 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABEZPIECZAJĄCE PRZED NARUSZENIEM OCHRONY DANYCH

§ 10

1.    Każdy użytkownik – przed dopuszczeniem do przetwarzania danych osobowych podlega przeszkoleniu z przepisów w tym zakresie oraz wynikających z nich zadań i obowiązków.

2.    Wszyscy użytkownicy podlegają okresowym szkoleniom.

3.    Za organizację szkoleń odpowiedzialny jest ADO.

§ 11

 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych zastosowano następujące środki organizacyjne

1)    Dostęp do danych osobowych mogą mieć tylko i wyłącznie użytkownicy posiadający pisemne, imienne upoważnienia nadane przez Administratora Danych.

2)    Każdy z pracowników powinien zachować szczególną ostrożność przy przenoszeniu wszelkich nośników z danymi.

3)    Należy chronić dane przed wszelkim dostępem do nich osób nieuprawnionych.

4)    Pomieszczenia w których są przetwarzane dane osobowe muszą być zamykane na klucz.

5)    Dostęp do kluczy posiadają tylko upoważnieni pracownicy. 

6)    Dostęp do pomieszczeń możliwy jest tylko i wyłącznie w godzinach pracy. W wypadku gdy jest wymagany poza godzinami pracy – możliwy jest tylko na podstawie zezwolenia Administratora Danych lub IOD.

7)    Dostęp do pomieszczeń w których są przetwarzane dane osobowe mogą mieć tylko upoważnieni pracownicy.

8)    W przypadku pomieszczeń do których dostęp mają również osoby nieupoważnione, mogą przebywać w tych pomieszczeniach tylko w obecności osób upoważnionych i tylko w czasie wymaganym na wykonanie niezbędnych czynności.

9)    Szafy w których przechowywane są dane powinny być zamykane na klucz.

10)  Klucze do tych szaf posiadają tylko upoważnieni pracownicy.

11)  Szafy z danymi powinny być otwarte tylko na czas potrzebny na dostęp do danych 
a następnie powinny być zamykane.

12)  Dane w formie papierowej mogą znajdować się na biurkach tylko na czas niezbędny na dokonanie czynności służbowych a następnie muszą być chowane do szaf.

 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych i informacji zastosowano następujące środki techniczne:

1)    Dostęp do komputerów na których są przetwarzane dane mają tylko upoważnieni pracownicy.

2)    Monitory komputerów na których przetwarzane są dane są tak ustawione aby osoby nieupoważnione nie miały wglądu w dane.

3)    Po zakończeniu pracy komputery przenośne (np. typu notebook) zawierające dane osobowe powinny być zabezpieczone w zamykanych na klucz szafach.

4)    W wypadku potrzeby wyniesienia komputera przenośnego (np. typu notebook) zawierającego dane osobowe, lub inne informacje chronione, komputer taki musi być odpowiednio dodatkowo zabezpieczony, a dane zaszyfrowane.

5)    Nie należy udostępniać osobom nieupoważnionym tych komputerów.

6)    W przypadku potrzeby przeniesienia danych osobowych pomiędzy komputerami należy dokonać tego z zachowaniem szczególnej ostrożności.

7)    Nośniki użyte do tego należy wyczyścić (skasować nieodwracalnie) aby nie zostały na nich dane osobowe.

8)    W wypadku niemożliwości skasowania danych z nośnika (płyta CD-ROM) należy taką płytę zniszczyć fizycznie.

9)    W przypadku wykorzystania do przenoszenia dysków, dane należy kasować z tych dysków.

10)  Niezabezpieczonych danych osobowych nie należy przesyłać drogą elektroniczną.

11)  Sieć komputerowa powinna być zabezpieczona przed wszelkim dostępem z zewnątrz. 

12)  Błędne lub nieaktualne wydruki i wersje papierowe zawierające dane osobowe lub inne informacje chronione niszczone są za pomocą niszczarki lub w inny mechaniczny sposób uniemożliwiający powtórne ich odtworzenie.

IV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA OCHRONY DANYCH

§ 12

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Działania korygujące podejmowane są w przypadku wykrycia niezgodności w działalności, bądź nieprawidłowego działania procesu. 

Przesłanką do podjęcia działań korygujących mogą być wyniki kontroli, audytów, zgłoszenia niezgodności, zdarzenia i incydenty związane z ochroną danych osobowych, zapisy, wyniki badania zadowolenia klientów, analiza reklamacji klientów. 

Działania zapobiegawcze mają na celu zapobiec wystąpieniu potencjalnych niezgodności. 

§ 13

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

ADO stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia – Instrukcja postępowania w przypadku naruszenia danych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.

V. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

§ 14

 1. Przetwarzanie, w tym udostępnianie danych osobowych jest prawnie dopuszczalne, jeżeli jest niezbędne dla zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 2. W przypadku udostępnienia danych osobowych w celach innych niż włączenie do rejestru, administrator danych udostępnia posiadane informacje osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
 3. Dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.
 4. Podmiot występujący o udostępnienie informacji powinien wskazać podstawę prawną upoważniającą go do otrzymania tych danych albo uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia. Tylko w takiej sytuacji można dokonać oceny, czy w określonym przypadku udostępnienie danych jest prawnie dopuszczalne i czy nie będzie ono stanowić naruszenia zasad ochrony informacji.
 5. Przetwarzanie, w tym udostępnianie danych osobowych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz następuje w celu badań naukowych, dydaktycznych, historycznych oraz statystycznych.
 6. Udostępnienie danych może nastąpić jedynie za zgodą Administratora danych i powinno być odpowiednio udokumentowane.
 • § 15

VI. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jej danych osobowych, a w szczególności prawo do:

1)      uzyskania wyczerpującej informacji, czy jej dane osobowe są przetwarzane oraz do otrzymania informacji o pełnej nazwie i adresie siedziby Administratora Danych;

2)      uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych;

3)      uzyskania informacji, od kiedy są przetwarzane jej dane osobowe, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

4)      uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane osobowe jej dotyczące;

5)      uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych osobowych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane osobowe są udostępniane;

6)      żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7)      Klauzule informacyjne, sposoby informowania i komunikacji oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą opisane są załączniku nr 3 do niniejszej Polityki.

§ 16

POROZUMIENIA I KONTAKTY ZE STRONAMI ZEWNĘTRZNYMI.

 1. Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, wiążąc podmiot przetwarzający i administratora, określając przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora.
 3. W przypadku zawierania umów z firmami zewn­ętrznymi mającymi wpływ na funkcjonowanie kluczowych elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zalecane jest zawarcie umowy powierzenia. 

ADO przyjął wymagania co do umowy powierzenia przetwarzania danych zawarte w Zasadach powierzenia danych osobowych, stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej Polityki. Załącznik nr 10 stanowi wzór umowy powierzenia.

VII. GRUPY INFORMACJI PODLEGAJĄCE OCHRONIE I REJESTR CZYNNOŚCI

§ 17

 1. Grupa informacji dotycząca działalności: 

1)      dane osobowe uczniów i ich rodziców.

2)      dane osobowe osób korzystających z oferty turystycznej firmy oraz ich opiekunów.

3)      dane osobowe absolwentów szkoły 

 1. Grupa informacji dotycząca pracowników: 

1)    prywatne dane osobowe pracowników, 

2)    dane osobowe rodzin pracowników, 

3)    dane osoby - kandydata do zatrudniania, 

4)    informacje dot. obsługi kadrowo-płacowej pracownika (wynagrodzenia, ewidencja czasu pracy, informacja o urlopach) .

 1. Grupa informacji dotycząca infrastruktury fizycznej i teleinformatycznej: 

1)    dane o zabezpieczeniach systemu informatycznego, 

2)    dane o zabezpieczeniach infrastruktury fizycznej,

3)    informacje dotyczące systemów zarządzania

4)    dokumentacja techniczna infrastruktury. 

 1. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (RCPDO) stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności
 2. W Rejestrze, dla każdej czynności przetwarzania danych, którą ADO uznał za odrębną odnotowuje co najmniej: (1) nazwę czynności, (2) cel przetwarzania, (3) opis kategorii osób i opis kategorii danych, (5) podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu ADO, jeśli podstawą jest uzasadniony interes, (6) Ź, (7) opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających), (8) informację o przekazaniu poza EU/EOG; (9) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.
 3. Inspektor ochrony danych monitoruje prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. Wzór Rejestru czynności przetwarzania stanowi załącznik nr 5- do niniejszej Polityki. 

VIII. BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE

§ 18

ETAP NABORU PRACOWNIKA I WSPÓŁPRACOWNIKA

 1. Do przetwarzania danych osobowych i do dostępu do innych informacji chronionych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. Administrator danych może wydać pełnomocnictwo do nadawania upoważnień.
 2. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Polityki. Upoważnienia rejestruje się w ewidencji upoważnień, stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej Polityki.
 3. Zakres upoważnienia może również być określony w umowie o pracę lub współpracę.
 4. Osoba upoważniona zobowiązana jest podpisać oświadczenie lub umowę, która określa odpowiedzialność w zakresie ochrony danych osobowych. 
 5. Osoby upoważnione do przeprowadzania działań związanych z naborem powinny zwrócić szczególną uwagę na zasady ochrony danych wymienione w § 3 niniejszej Polityki, a także aktualnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.
 6. Ewidencja osób upoważnionych zawiera:

1)    imię i nazwisko użytkownika,

2)    datę nadania i ustania upoważnienia

3)    zakres upoważnienia

4)    identyfikator użytkownika

 1. Ewidencja użytkowników może być prowadzona w systemie informatycznym.
 2. Zmiany dotyczące użytkownika, takie jak:

1)    zmiana imienia lub nazwiska,

2)    zmiana zakresu upoważnienia,

podlegają niezwłocznemu odnotowaniu w ewidencji.

 1. Zmiany dotyczące użytkownika, takie jak:

1)    rozwiązanie umowy,

2)    utrata upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

3)    zmiana zakresu obowiązków służbowych skutkująca ustaniem upoważnienia, powodują wyrejestrowanie użytkownika przez Administratora Aplikacji oraz ASI w trybie natychmiastowym z ewidencji, zablokowanie identyfikatora oraz unieważnienie hasła tego użytkownika.

 1. Osoba odpowiedzialna za sprawy kadrowe, bezpośredni przełożony Użytkownika, odpowiadają za natychmiastowe zgłoszenie do ASI użytkowników, którzy utracili uprawnienia do dostępu do danych osobowych, celem zablokowania im dostępu do systemu informatycznego poprzez zablokowanie identyfikatora i wyrejestrowanie z ewidencji osób upoważnionych.
 2. Identyfikator, który utracił ważność nie może być ponownie przydzielony innemu użytkownikowi.

§ 19

ZATRUDNIENIE / WSPÓŁPRACA

 1. Pracownicy, współpracownicy, wykonawcy i podwykonawcy powinni być świadomi swoich obowiązków i odpowiedzialności prawnej oraz zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji. W tym celu należy zapewnić wszystkim zatrudnionym właściwy poziom świadomości poprzez kształcenie i szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa. Dokumentują to: 

-    lista obecności ze szkoleń,

-    oświadczenia pracowników,

-    umowy o poufności 

-    posiadane zaświadczenia, dyplomy lub certyfikaty.

 1. W przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych jest uruchomiana odpowiednia procedura postępowania dyscyplinarnego, która powinna być poprzedzona potwierdzeniem naruszenia zasad ochrony danych osobowych i zgromadzeniem materiału dowodowego. 
 2. Postępowanie dyscyplinarne powinno uwzględniać: rodzaj i wagę naruszenia zasad ochrony danych osobowych, wpływ na procesy biznesowe, przypadek incydentalny czy jest to kolejne naruszenie oraz jakość odbytego przeszkolenia.
 3. W przypadku pracy mobilnej i na odległość z wykorzystaniem urządzeń przenośnych zastosowano odpowiednie, dodatkowe środki bezpieczeństwa.
 4. Przekazywanie sprzętu i urządzeń służących do przetwarzania danych odbywa się na podstawie protokołów przekazania sprzętu.

§ 20

ZAKOŃCZENIE ZATRUDNIENIA / WSPÓŁPRACY

 1. Zakończenie zatrudnienia lub zmiana stanowiska pracy wewnątrz organizacji powinny odbywać się w sposób zorganizowany.
 2. Odchodzenie z organizacji lub zmiana stanowiska pracy wiąże się ze zwrotem posiadanego przez pracownika sprzętu i odebraniem lub zmianą praw dostępu.
 3. Odebranie lub ograniczenie praw dostępu jest poprzedzone analizą ryzyka uwzględniającą następujące uwarunkowania:

1)    ustalenie inicjatora (pracownik, wykonawca czy kierownictwo ADO) i przyczyn zakończenia lub zmiany zatrudnienia;

2)    aktualny zakres czynności pracownika, wykonawcy lub podwykonawcy;

3)    wartość aktualnie dostępnych aktywów. 

§ 21

ZASADY PRZYZNAWANIA DOSTĘPU

 1. Przyznawanie zakresu uprawnień powinno być w ścisłym związku z zakresem obowiązków danego pracownika. 
 2. Zarządzanie dostępem na etapie nadawania, zmiany i cofania praw dostępu pracowników w obszarze przetwarzania danych oraz do systemów teleinformatycznych powinno się odbywać na wniosek bezpośredniego przełożonego Użytkownika.
 3. W zarządzaniu dostępem obowiązuje zasada, że dostęp użytkownika powinien opierać się na spełnieniu zasady rozliczalności oraz zasady niezaprzeczalności. W przypadku systemów informatycznych obowiązują następujące wymagania: 

1)    wymóg jednoznacznej identyfikacji pracownika - tj. w systemach informatycznych każdy użytkownik pracuje wyłącznie na swoim indywidualnym koncie, nie są stosowane konta anonimowe lub współdzielone poza wyjątkami, gdzie z przyczyn technicznych nie ma innej możliwości, 

2)    wymóg uwierzytelnienia pracownika przy korzystaniu z systemu informatycznego, 

3)    autoryzacji przyznania praw dostępu do systemów informatycznych.

4)    zasady przywilejów, wiedzy i usług koniecznych.

 

 

IX. BEZPIECZENSTWO TELEINFORMATYCZNE

§ 22

AUTORYZACJA I DOPUSZCZALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW.

 1. Przy ochronie zasobów kluczowe jest stosowanie podstawowej zasady bezpieczeństwa, że nie jest dozwolone wykorzystywanie zasobów w sposób inny niż jawnie dozwolony.
 2. Do wykonywania obowiązków służbowych związanych z przetwarzaniem informacji dozwolone jest używanie systemów, urządzeń i oprogramowania dopuszczonych do użytku zgodnie z wymogami Polityki 
 3. Pracownicy są uprawnieni do korzystania z zasobów teleinformatycznych niezbędnych do wykonywania ich obowiązków. 
 4. Zakazane jest użytkowanie na terenie obszaru przetwarzania danych lub przy wykonywaniu obowiązków służbowych poza obszarem przetwarzania danych innych niż dopuszczone urządzeń, systemów i oprogramowania bez zgody Administratora Systemu Informatycznego (ASI).
 5. Zakazane jest bez zgody ASI: 

a)    użytkowanie urządzeń skutkujących połączeniem systemów Administratora danych z sieciami teleinformatycznymi innych podmiotów, w tym publicznymi sieciami teleinformatycznymi, 

b)    użytkowanie urządzeń lub oprogramowania mających na celu zakłócenie działania innych systemów, urządzeń lub oprogramowania, 

c)    użytkowanie urządzeń lub oprogramowania do testowania bezpieczeństwa lub wykrywania podatności, 

d)    użytkowanie urządzeń lub oprogramowania mogących naruszyć bezpieczeństwo innych systemów lub urządzeń, 

e)    wprowadzanie zmian konfiguracji urządzeń, systemów lub oprogramowania.

 1. Zakazane jest bez zgody Administratora wykorzystywanie urządzeń do niejawnego przekazywania lub rejestracji danych dotyczących informacji chronionych, w tym głosu i obrazu, tj.: magnetofonów, dyktafonów, aparatów fotograficznych, kamer, telefonów komórkowych z opcją rejestrowania dźwięku i obrazu, rejestratorów ruchu sieciowego, rejestratorów pracy klawiatur itp.
 2. Powyższy zakaz nie dotyczy sytuacji, gdy rejestrowane są dane pochodzące z systemu testowego, a działania pracownika nie prowadzą, i w sposób oczywisty nie mogą prowadzić, do odczytywania jakichkolwiek poufnych informacji, do których pracownik nie ma dostępu.
 3. Wykorzystanie należących do Administratora danych urządzeń, systemów i oprogramowania oraz innych zasobów do prywatnych celów pracowników jest dozwolone jedynie na uzasadniony wniosek pracownika i za zgodą Administratora.
 4. Zasoby Administratora danych powinny być przechowywane w taki sposób, aby zapobiec możliwości ich kradzieży lub uszkodzenia przez osoby postronne oraz przypadkowe uszkodzenia przez osoby lub czynniki środowiskowe.
 5. Wynoszenie aktywów (zasobów i informacji) poza obszar przetwarzania danych możliwe jest za zgodą ADO.
 6. Zakazane jest przesyłanie informacji podlegających ochronie na prywatne adresy poczty elektronicznej oraz prowadzenie korespondencji służbowej z wykorzystaniem prywatnego adresu e-mail użytkownika.
 7. Zakazane jest używanie prywatnych nośników zewnętrznych (np. typu pendrive) i tworzenie nieautoryzowanych kopii z baz danych. 
 8. Pracownicy zobowiązani są stosować zasadę czystego biurka i ekranu - wszystkie dokumenty i materiały powinny być po zakończeniu pracy chowane w przeznaczonych do tego szafkach, szufladach itp. W przypadku braku dostatecznej ilości dost­ępnego miejsca dokumenty i materiały powinny być pozostawiane na biurku uporządkowane. 
 9. Pracownicy są zobowiązani do ochrony zasobów b­ędących własnością innych podmiotów, a powierzonych lub oddanych do dyspozycji Administratorowi danych lub udostępnionych pracownikom na czas wykonywania przez nich czynności służbowych w takim samym stopniu jak w przypadku zasobów będących własnością Administratora danych.
 10. Procedury i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa teleinformatycznego opracowuje .

§ 23

METODY I ŚRODKI UWIERZYTELNIENIA ORAZ PROCEDURY ZWIĄZANE Z ICH ZARZĄDZANIEM I UŻYTKOWANIEM

 1. Identyfikator

1)    Identyfikator nadaje Administrator Sytemu Informatycznego .

2)    Identyfikator użytkownika, który utracił uprawnienia do przetwarzania danych, nie może być przydzielony innej osobie.

 1. Hasło użytkownika

1)    Hasło powinno składać się z unikalnego zestawu co najmniej ośmiu znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło nie może być identyczne z identyfikatorem użytkownika ani jego imieniem lub nazwiskiem.

2)    Użytkownicy powinni stosować hasła, które:

a)      są łatwe do zapamiętania, a trudne do odgadnięcia,

b)      nie są oparte na prostych skojarzeniach, łatwych do odgadnięcia lub wywnioskowania z informacji dotyczących właściciela konta (np. imię, nazwisko, numer telefonu, data urodzenia itp.),

c)      zawierają przynajmniej jedną dużą literę, jedną małą literę, jedną cyfrę lub znak specjalny.

 1. Hasła powinny być często zmieniane, na przykład co 1 rok ; ASI może, w uzasadnionych sytuacjach polecić dokonanie zmiany hasła przez użytkownika np. po każdym incydencie lub podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa.
 2. Należy unikać ponownego lub cyklicznego używania starych haseł.
 3. Zabrania się użytkownikom systemu udostępniania swojego identyfikatora i hasła innym osobom oraz korzystania przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 
  z identyfikatora lub hasła innego użytkownika.
 4. Pracownicy są odpowiedzialni za zachowanie w poufności swoich haseł.
 5. Użytkownik nie powinien przechowywać haseł w widocznych miejscach, nie powinien umieszczać haseł w żadnych automatycznych procesach logowania (skryptach, makrach lub pod klawiszami funkcyjnymi).
 6. Użytkownik wprowadza swoje hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom jego poznanie.
 7. W sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że hasło mogła poznać osoba nieuprawniona, użytkownik natychmiast dokonuje zmiany hasła.
 8. Hasła użytkownika utrzymuje się w tajemnicy również po upływie ich ważności.
 9. Administrator Systemu Informatycznego oraz Specjalista ds. odo przeprowadzają okresowe sprawdzanie, usuwanie lub blokowanie zbędnych identyfikatorów użytkowników oraz kont w systemach za które są odpowiedzialni.
 10. Hasło administratora systemu informatycznego

Hasła użytkowników uprzywilejowanych (tzn. użytkowników posiadających uprawnienia na poziomie administratorów systemów informatycznych) są zabezpieczone u Administratora danych na wypadek sytuacji awaryjnych, szczególnie w przypadku nieobecności administratora systemu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

 1. Do stosowania zasad określonych przez dokumenty Polityki zobowiązani są wszyscy pracownicy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i inne osoby mające dostęp do informacji podlegającej ochronie.
 2. Z treścią niniejszego dokumentu powinni zapoznać się wszyscy pracownicy i inne osoby mające dostęp do informacji przetwarzanej u ADO, przed przystąpieniem do przetwarzania danych.
 3. Niniejszy dokument może być przedstawiany podmiotom i jednostkom współpracującym z którymi współpraca może skutkować możliwością dostępu do informacji chronionych.
 4. Wobec osoby, która w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie podjęła działania określonego w niniejszym dokumencie, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie z określonymi zasadami, a także gdy nie zrealizowała stosownego działania dokumentującego ten przypadek, wszczyna się postępowanie dyscyplinarne lub porządkowe.
 5. Przypadki nieuzasadnionego zaniechania obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu mogą być potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, w szczególności przez osobę, która wobec naruszenia zabezpieczenia systemu informatycznego lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie powiadomiła o tym AOD.
 6. W przypadku naruszenia postanowień Polityki pracownik, który dopuścił się takiego naruszenia lub przyczynił do niego (umyślnie lub nieumyślnie) może zostać ukarany zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy, obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a w skrajnych przypadkach pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
 7. Umyślne lub nieumyślne naruszenie postanowień Polityki lub niestosowanie się do poleceń służbowych w tym zakresie może być potraktowane jako naruszenie obowiązków pracowniczych.

§ 25

 1. Polityka jest dokumentem wewnętrznym i nie może być udostępniana osobom postronnym w żadnej formie.
 2. Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Polityki
 3. Użytkownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o tym, iż został zaznajomiony z przepisami i zasadami z zakresu ochrony danych osobowych, z niniejszą Polityką, a także zobowiązać się do ich przestrzegania.
 4. Wzór oświadczenia potwierdzającego zaznajomienie użytkownika z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz z dokumentacją obowiązującą u Administratora Danych, a także o zobowiązaniu się do ich przestrzegania, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Polityki.
 5. Oświadczenia przechowywane są w aktach osobowych.

§ 26

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, szczególnie RODO.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania postanowień zawartych w niniejszej Polityce. W wypadku odrębnych od zawartych w niniejszej Polityce uregulowań występujących w innych procedurach obowiązujących u Administratora Danych, użytkownicy mają obowiązek stosowania unormowań dalej idących, których stosowanie zapewni wyższy poziom ochrony danych osobowych.